HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKSTİL FABRİKASI  KİRALANMASI İŞİ

HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKSTİL FABRİKASI  KİRALANMASI İŞİ

Sıra No:Mahalle/KöyüYüzölçümü (m²)Kiralaması Yapılacak alan (m²)  Cinsi        Kiralama SüresiTahmini Bedel yıllık (TL)Geçici Teminat(TL)İhale Usulüİhale Tarihiİhale SaatiFiili Durumu
1  Bahçelievler Mah.2500m²2500m²Tekstil Fabrikası (İmalat)10 yıl85.000.0051.000,002886 Açık(45 madde)06.04.202314.30Boş

            Yukarıda Özellikleri belirtilen taşınmazın kiralaması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hilvan  Belediye Başkanlığı Yücel Çelikbilek Toplantı salonunda  toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

           İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

A) İstekli gerçek kişi ise;

  a) Türkiye’ de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,             

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ğ) SGK, Maliye ve Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

ı) yüklenici firmanın Markalardan Onay Belgesi almış olması

i) Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (İç giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç en az 5 yılık işlettiğine dair vergi levhası) sahibi olmak,

j)  Yüklenici firmanın birinci yıl için en az 175 kişi beş  yılın sonunda  300 kişi çalıştıracağını taahhüt etmesi (noter onaylı taahhüt belgesi) sahip olması,